Перейти к содержимому

IPB Style © Fisana

Страховые полисы для граждан РФ и мигрантов из стран СНГ

Опубликовано: 22.08.2018

видео Страховые полисы для граждан РФ и мигрантов из стран СНГ

Изменение суммы страховки по полису ДМС

Хозирги пайтда касал булмайдиган одам йук. Гап, тиш огрисидан хам, ёки яна хам огиррок касалликлар тугрисида, баъзида эса даволаниш учун шифоханага ётиш тугрисида кетяпти.


Ефросиния Гыштемулте - медицинское страхование для мигрантов в России

Бу муоммаларни ечиш учун, Россиянинг хамма жойида бепул тиббий ёрдам олишга имконият берадиган расмий хужжат – сугурта полиси булиши керак.

Россия Федерацияси сугурта полисини узлари хохлаган хамма одамларга беради. Булар Россия фукоралари, кочкинлар ёки Россия Федерациясида яшаб мехнат килаётган чет эл фукоралари булиши мумкин.


Медицинский Полис для граждан Кыргызской Ресупблики

Чет эл фукоралари кандай килиб сугурта полисини олиши мумкинлигини куриб чикайлик.

Полисни, хар бир инсон: унинг ёшидан, жинсидан ва ижтимоий вазиятидан катъий назар олиши мумкин. Илгари полисни иш жойидан беришар эди. Энди эса, хохлаган, танланган компанияда сугуртали шахс булиш мумкин. Яъники, чет эл фукораси, кочкинлар ва Россия фукоралари узлари сугурта компаниясини танлаб, у жойда руйхатга туришлари мумкин.

2011 йилнинг май ойида бита намунали полис яратилди.

Эски полислар 2014 йилдан бери ишлатилмайди. Хозирги пайтда сугурта компаниялари куп, хар бир инсон кузига яхши куринган компанияни танлайди. Бир нарсага эътибор бериш керак, баъзи бир фирибгарлар юкори кийматда ёлгон сугурта полисини сотишади.

Шунинг учун, айникса, чет эл фукоралари, сугуртанинг хакикийлигини текширишлари керак.

Бунинг учта йули бор:

1. Визуал (куз кечириш) текшириш. Бу холда, химоя киладига сув белгиларига ахамият беринг. 2. Интернет оркали текшириш. Полисда нима булиши кераклигини, унда кандай ёзувлар булишини диккатли укинг. 3. Сугурта компаниясига мурожаат килиш. Бошка компанияга мурожаат килинг ва полисни курсатинг.

На факат мажбурий сугурта, яна ихтиёрий сугурта хам бор.

Ихтиёрий сугуртада Сиз уз сугурта полисингизга пул тулайсиз ва йиллик бадал утказасиз . Бадални иш берувчилар хам туласа булади. Шунда тиббиёт муассасида Сизга тиббиёт хизмати тулик булади.


rss